Despre sinucidere

O aten?ie deosebit? trebuie acordat? pacien?ilor depresivi cu inten?ii suicidare. Evaluarea riscului suicidar este o urgen?? din toate punctele de vedere întrucât ea implic? o criz? psihologic? major? caracterizat? prin tendin?a de izolare, singur?tate, lipsa acut? de speran?? ?i imposibilitatea de a vedea solu?ii alternative.

Autorii consider? c?, de cele mai multe ori, crizele suicidare sunt limitate în timp, chiar dac? ideile despre sinucidere pot s? existe o perioad? îndelungat?. Sinuciderea pare singura modalitate de eliberare de un viitor negru ?i de adaptare la problemele care par prea grele ?i f?r? solu?ie.

Evaluarea riscului suicidar trebuie s? fie f?cut? de un profesionist, nu de altcineva! Exist? multe mituri despre sinucidere ?i credin?ele personale pot s? ne îndrume gre?it. Toate amenin??rile ?i discu?iile despre o posibil? sinucidere trebuie tratate cu seriozitate! Ele nu sunt doar un avertisment, sunt un strig?t dup? ajutor.

Din perspectiva bisericii, sinuciderea este cel mai mare p?cat fa?? de sine, întrucât este un act împotriva vie?ii, împotriva lui Dumnezeu, trupul fiind biserica Sfântului Duh. Se interzice oficierea slujbei de înmormântare sau de pomenire pentru c? sinuciga?ul a respins mântuirea prin Hristos, a dat dovad? de necredin?? ?i ?i-a curmat drumul spre poc?in??.

Din punct de vedere social, sinuciderea este privit? ca fiind o form? particular? de violen??.Emile Durkheim este sociologul care s-a preocupat cel mai mult de acest fenomen. El identifica trei tipuri de sinucidere:

–      sinuciderea egoist? – „Omul nu poate tr?i dac? nu simte ata?ament fa?? de ceva care s?-l dep??easc? […] via?a nu este suportabil? decât dac? îi intrevedem ra?iunea de a fi, dac? are un ?el prin care s? merite osteneala de a o tr?i.” Ideile, nevoile si gândurile proprii sunt mai presus decât consecin?ele unui astfel de gest.

–       sinuciderea altruist? – „Când omul este deta?at de societate, el se omoar? cu u?urin??, dar tot la fel de u?or se omoar? când este prea legat de ea.”  În unele culturi, sinuciderea nu este altceva decât o form? exagerat? a unei virtu?i, de p?strare a onoarei ?i de manifestare a for?ei interne.

–     sinuciderea anomic? – „Societatea nu este numai ceva care absoarbe, cu intensitate egal?, sentimentele ?i energia individului, ea este ?i puterea care le regleaz?.” Sinuciderea este provocat? ?i de modificarea echilibrului unei societ??i care sporesc ideea de e?ec ?i izoleaz? indivizii care nu se adapteaz? schimb?rilor în ritmul impus de ea. Sentimentul de e?ecul cre?te pe m?sur? ce dorin?ele ?i aspira?iile cresc ?i implicit riscul de sinucidere este mai mare.

Ca fenomen social general, sinuciderea depinde de natura indivizilor, felul în care sunt ei organiza?i în societate, credin?ele generale despre via?? ?i moarte ?i evenimentele care tulbur? func?ionarea vie?ii.

http://www.umfcv.ro/ccop-despre-sinucidere

Comments are closed.