Psihologia Cuantica

În cadrul abord?rii cuantice a con?tiin?ei se au în vedere c?i experien?iale prin care individul poate începe s? perceap? ?i s? rela?ioneze un univers cuantic – un univers în care ,,realit??ile” create de observator ?i interconectivitatea inerent? tuturor lucrurilor sunt recunoscute ?i experimentate. În timp ce majoritatea formelor de terapie se focalizeaz? pe ajutarea clientului s? devin? o persoan? ,,întreag?”, Psihologia Cuantic? extinde acest context pentru a include restul universului. Acest lucru se realizeaz? prin conducerea c?tre o serie de nivele care dezv?luie, l?rge?te încet vederea limitat? asupra lumii, o vedere a separ?rii, o vedere liniar?, o vedere a rela?iilor cauz?&efect, o vedere în care individul nu se mai experimenteaz? ca ,,form? separat?” sau ,,o victim? a..”.
Nivelele con?tiin?ei dpdv al psihologiei cuantice, a abord?rii cuantice a con?tiin?ei, sunt mai multe iar împ?r?irea lor nu este una absolut?. Fiecare ,,nivel” denot? în?elegeri particulare ?i experien?e prin care cineva ar putea trece pentru a se ,,deplasa” c?tre urm?torul nivel. Acesta poate fi legat de ,,drepturile de trecere”, în care, cu fiecare nou? în?elegere experien?ial? a unui aspect al con?tiin?ei, devine eliberat  pentru a se deplasa c?tre urm?torul aspect al con?tiin?ei, c?tre urm?torul nivel de în?elegere.
Aceste ,,treceri” se numesc ,,salturi cuantice” prin care individul poate trece. Odat? cu trecerea printr-un aspect al con?tiin?ei, se deschid noi por?i, se exploreaz? noi experien?e, ?i se poate trece la urm?torul aspect al con?tiin?ei. În continuare aceste nivele vor fi împ?r?ite în num?r de 7 (aceast? împ?r?ire este orientativ?). Aceste ,,nivele” constituie ,,harta” Con?tiin?ei Cuantice. 
Este important? sublinierea principiilor de baz? care diferen?iaz? Psihologia Cuantic? de psihoterapia modern? (care se bazeaz? pe ceea ce s-ar putea numi ,,psihologie newtonian?”).
Psihoterapia se bazeaz? pe principiile fizicii newtoniene, o metafor? care reflect? foarte bine acest aspect este cea a bile de biliard în care structura ?i mi?carea fiec?rei bile de biliard poate fi în mod clar definit? ?i prezis?. Atunci când o bil? A este lovit?, ea se mi?ca c?tre Buzunarul A. Newton, un geniu, a descris o vedere reduc?ionist? asupra lumii: orice poate fi redus la unit??i mici, comportându-se ?i reac?ionând una asupra alteia, într-un pattern predictibil, m?surabil (cauz?&efect).
Când aceste principii sunt translatate în premize psihoterapeutice, fiecare persoan? este v?zut? ca o entitate separat? în ea îns??i, care este clar deconectat? de la alt? persoan?, obiect, structur?, sau form?, ?i care trece în via?a de zi cu zi printr-o serie liniar? de stimul- r?spuns, rela?ii cauz?&efect. Nu este discutat? unitatea con?tiin?ei. În unele ?coli de psihoterapie, nu exist? nici o con?tiin?? – func?ionarea uman? fiind v?zut? ca un lan? complex de c?i stimul-r?spuns. 

Un client care vine la terapie plângându-se despre rela?ia sa cu o femeie, îi este sugerat faptul c? o anumit? rela?ie cu o femeie, probabil mama sa, a CAUZAT problema. Spre deosebire, abordarea cuantic? a con?tiin?ei ofer? c?i experien?iale prin care po?i începe s? percepi ?i s? rela?ionezi un univers cuantic.
Un exemplu: s? spunem c? o parte din tine ca ?i copil a pretins c? lucrurile au fost ok ?i s-a comportat într-un anumit fel a.î. mama ta te-ar iubi. O alt? parte, totu?i, a fost mânioas?, ?i a încercat întotdeauna s? dovedeasc? c? mama se în?ela. Psihoterapia conven?ional? ar încuraja copilul furios din interior pentru a se exprima pe sine, iar pe copilul ok din tine, s? renun?e la a încerca s?-?i mul?umeasc? mama. Dar, cele dou? p?r?i ar putea fi ,,reframed” ca mecanisme de supravie?uire ?i cre?tere care con?in resurse ce pot fi folosite în via?a de adult. Probabil c? drive-ul t?u de a dovedi c? mama ta se în?al? într-un fel, ar duce la dezvoltarea unor skilluri de succes în afaceri mai târziu. Harta nu este teritoriul. Ideea acestui topic nu este de a creea o alt? hart? sau model la care oamenii s? adere ci de a oferi exerci?ii simple care stimuleaz? noi experien?e în a?a fel încât fereastra prin care oamenii v?d realitatea lor poate s? înceap? a fi shiftat?.
Majoritatea formelor de psihoterapie încearc? s? creeze o ,,nou?” credin?? peste cea veche, problematic?, presupunând c? e mai bine s? ai un program ,,bun”, credin??, sau decizie decât unele ,,rele”. Abordarea cuantic? a psihoterapiei creeaz? nivele de în?elegere care conduc la experimentarea INTERCONEXIUNII dpdv al contextului mai degrab? decât al p?r?ilor aflate în confict. E o chestie de context nu de p?r?i aflate în conflict. În exemplul de mai sus, adultul ar putea îv??a s? observe reac?iile numite ,,Copilul ok” ?i ,,Copilul mânios” ca ?i realit??i create de observator care au fost create CA R?SPUNS la unele experien?e particulare în leg?tur? cu mama sa. Scopul aici este de a experimenta interconectivitatea subiacent? comun? tuturor r?spunsurilor. Odat? ce este experimentat un context mai larg, r?spunsurie specifice încep s?-?i piard? importan?a ?i defini?ia.
Din acest motive abordarea cuantic? nu pune emfaz? pe integrarea selfurilor false ale copil?riei, nu este interesat? cu reframing-ul traumei în surs? ?i mai ales nu reprogrameaz? sistemul de credin?e. Abordarea cuantic? este interesat? de TU care e?ti acolo în spatele tuturor p?r?ilor, traumelor, selfurilor false. Experien?a pur? a con?tiin?ei cuantice nu este despre a integra ceva, ci despre a RECUNOA?TE ?I EXPERIMENTA UNITATEA SUBIACENT? – ABSEN?A SUBIACENT? SAU INTERCONEXIUNEA TUTUROR P?R?ILOR. Aceast? experien?? subiacent? a unit??ii este acolo unde se poate experimenta adev?rata întregime ?i este de fapt contextul la orice experien??. Acest context este deja, trebuie doar recunoscut. Este spa?iul unde problemele dispar ?i în care TU emergi. Adic?, tu devii fundalul neschimb?tor iar problemele, fie ele psihologice sau emo?ionale, sunt v?zute ca prim planul mereu schimb?tor. Spus mai dur: psihologia modern? este interesat? de prim plan, psihologia cuantic? este interesat? de fundal. Asta nu înseamn? o negare a prim planului, ci în ultim? instan?? o unitate a prim planului cu fundalul. 

Sursa:http://forum.softpedia.com/topic/164418-psihologie-cuantica/

Comments are closed.